top of page
Search
  • Morten Gran

Enterprise Agility, hva er nå det?

Jeg jobbet i flere år som prosjektleder for smidige Lean Startup prosjekter, vi hadde det skikkelig gøy i vår Lean Startup boble, vi jobbet i tverrfaglige team og utviklet løsninger i tett samarbeid med brukerne. Utfordringene begynte da vi stakk hodet ut av boblen og måtte forholde oss til tradisjonell PMO, finans eller drift, som jobbet i henhold til helt andre prosesser og tidsperspektiver.


På Gartner konferansen i fjor var det store budskapet at bedrifter må utvikle en smidig organisasjonskultur for å holde tritt med teknologiutviklingen. Endelig! Tenkte jeg. Men hva slags forutsetning har CFO eller HR for å forstå hvordan en skal jobbe annerledes i en smidig organisasjonskultur? Det er her Enterprise Agility eller smidig organisasjon, om du vil, kommer inn. En smidig organisasjon kjennetegnes ved å ha tydelige mål, autonome team, fokus på kontinuerlig læring, coachende lederskap og ny teknologi (McKinsey 2018). For de fleste bedrifter er dette en lang reise fra dagens organisering og prosesser, men likevel så viktig. Konkurransen bare øker og det antas at halvparten av de største selskapene vi kjenner i dag vil bli erstattet i løpet av de neste 10 år (Innosight 2018).


Jeg begynte å tenke på hvordan jeg kan bidra i denne reisen? Jeg bestemte meg for å ta kurs i Agil Coaching. En Agil Coach eller Smidig Coach, om du vil, kan hjelpe en bedrift med å tilpasse seg de raske endringene i markedet og redusere smerten ved endring. En Smidig Coach kan undervise i smidig kultur, veilede enkeltindivider for å få frem motivasjon for endring, samt hjelpe med å kartlegge veien fra dagens arbeidsmåte til smartere arbeidsprosesser. I Expleo, selskapet jeg jobber i, deler vi Smidig organisasjon i tre områder: Smidig forretning, Smidig transformasjon og Smidig utvikling.


Smidig forretning handler om å få grunnstenene på plass. Her jobber vi med å skifte fokus til kundene, det er de vi er her for. Alle må jobbe sammen i samme retning og vi ser på strategisk synkronisering. Ledelsefaget har endret seg de siste årene og coachende lederskap er viktig for at dine kunnskapsmedarbeidere skal blomstre. Videre ser vi på arbeid rundt det å skape en tydelig bedriftskultur, de ansatte skal vite hva organisasjonens verdier er og etterleve disse. De ansatte skal også vite hvordan deres arbeid bidrar for å skape forretningsverdi for organisasjonen. Lean tankesett skal læres og ligge som et grunnlag for alt vi gjør for å skape et miljø med kontinuerlig læring hvor innovasjon er en del av hverdagen. I arbeidet er det også viktig at vi måler og visualiserer resultatene av endringene. Smidig forretning må sitte i hodet på topplederne og bli en del av organisasjonskulturen. De som sitter lenger nede i bedriften er ofte de som merker endringer i markedet tidligere men det er umulig å skape endringen hvis ikke toppledelsen er med (Invasjonsmeldingen 2019).


Smidig transformasjon fokuserer på de konkrete endringene som må til for å fjerne strukturer som hindrer innovasjon i dag. Dette går på opplæring og implementering av coachende lederstil, er de riktige lederne på plass? Vi ser på skalering og finner svar på spørsmålene, hvilke område skal endre seg først? Hvor smidig kan organisasjonen bli? Videre mapper vi måten det jobbes på i dag, hvor vi ønsker å gå og veien dit. Smidig porteføljestyring og finansiering må implementeres slik at rammene for å jobbe smidig er på plass. Vi setter opp prosesser for læring og utvikling, prosesser som raskt identifiserer ny informasjon og gir den til produkteiere og kundeteam for å ha kontinuerlig forbedring. Formålet er å legge til rette for tillit og delt ansvar slik at innovasjon kommer nedenfra og opp, de som lager løsningene er de som kjenner kunden best og har best forutsetning for å ta de beste avgjørelsene. Et annet viktig område innenfor smidig transformasjon er kontinuerlig leveranse hvor en ser på hvor ofte en skal lansere ny funksjonalitet eller nye produkter og hva må endres for å kunne etterleve dette.


Smidig utvikling er det området de fleste kjenner til, det handler om tverrfaglige utvikling- eller produkt-team. Innenfor dette området fokuserer vi på kursing og coaching i metodikk, implementering av smidige verdier og prinsipper, seremonier og artefakter. I et tverrfaglig team som skal løse komplekse og uforutsigbare oppgaver er det viktig med tydelige roller, teamet må vite hvem som bidrar med hva. Vi er også i dette arbeidet opptatt av å måle resultatet av endringene vi gjør og at fokus på målbare resultater skal bli en del av teamet sin hverdag. Dette er for å skape et miljø for kontinuerlig kvalitet og forbedring. Formålet med å endre eller forbedre måten teamet jobber på er å øke kvaliteten på produktene og oppnå bedre kundetilfredshet for at resultater og vekst skal oppnås raskere.


Så Enterprise Agility, hva er nå det? Jeg synes denne tredelingen gir et godt svar på hva Enterprise Agility er, alle tre områder er viktige og bidrar mot det endelige målet som er å holde tritt med teknologiutviklingen slik at organisasjonen fortsatt er relevant om 10 år. Det som er viktig å ha i bakhodet er at smidig er relativ og hver bedrift må bestemme hvor smidige de kan bli. Det er ingen one size fits all.


Referanser & Inspirasjon https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-trademarks-of-agile-organizations https://www.cio.com/article/3294700/agile-coach-role-defined.html https://www.innosight.com/insight/creative-destruction/ https://www.adventureswithagile.com/enterprise-agility-report-2019/ https://www.innovasjonsmeldingen.no/bottom of page