top of page

Databeskyttelse

I. Identiteten til behandlingsansvarlig og personvernombudet

Personen som er ansvarlig for databehandling i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) og andre databeskyttelsesbestemmelser er:

 

EXPLEO NORWAY, registrert kontor: Parkveien 53B, 0256 Oslo

Telefon: +47 90 21 09 02

 

Den utpekte databeskyttelsesansvarlige kan nås på: dpo@expleogroup.com

 

II. Beskyttelse av dine personopplysninger

Databeskyttelse er svært viktig for oss. Følgelig behandler vi personopplysninger kun i samsvar med gjeldende databeskyttelses- og sikkerhetslover. Våre ansatte er forpliktet til å respektere konfidensialitet og hemmelighold.

 

Vårt nettilbud er tilgjengelig uten registrering, dvs. uten å måtte oppgi dine personopplysninger, og kan i prinsippet brukes uten å oppgi din identitet eller manuell inntasting av personopplysninger. Hvis du ønsker å bestille produkter eller tjenester eller få informasjon, ber vi om visse personopplysninger. I hvilken grad vi behandler personopplysninger er beskrevet i detalj nedenfor.

 

III. Generell informasjon om behandling av personopplysninger

 

1. Beskrivelse av behandlingen av personopplysninger

 

Vi bruker IT-systemene på våre nettsider og våre sosiale medier-sider for å tilby tjenester til våre kunder, for hvem vi behandler personopplysningene er beskrevet mer detaljert nedenfor.

 

2. Juridisk grunnlag og formål med behandlingen av personopplysninger

 

2.1 Rettslig grunnlag for behandling

 

Noe av behandlingen vi utfører er nødvendig:

 

 • for utførelse av pre-kontraktuelle og/eller kontraktuelle forpliktelser i samsvar med artikkel 6 (1) (b) GDPR;

 • for å gjøre oss i stand til å overholde våre juridiske forpliktelser i henhold til art. 6 (1) (c) GDPR;

 • å svare på visse legitime interesser som følges av selskapet vårt eller av en tredjepart, med mindre interessene og grunnleggende rettigheter eller friheter til registrerte personer går foran våre interesser, i samsvar med vilkårene i artikkel 6 (1) (f) GDPR;

 

I alle andre tilfeller, der behandlingen vår ikke er basert på noen av kriteriene ovenfor, innhenter vi uttrykkelig samtykke fra den registrerte i samsvar med artikkel 6 (1) (a) GDPR.

 

2.2 Formål med behandlingen

 

I sammenheng med pre-kontraktuelle og/eller kontraktuelle forpliktelser som vi er underlagt, kan vi behandle dine personopplysninger til:

 

 • svare på alle forespørsler, spørsmål eller forespørsler du sender inn på våre nettsider og sosiale mediesider

 • men også til tillate deg å koble til visse begrensede deler av nettsidene våre og sosiale mediesider

 • administrere din deltakelse i nettsammenheng.

 

Vi kan også bruke personopplysningene du deler med oss for å:

 • administrere og forbedre våre nettsider og sosiale medier og sikre deres sikkerhet

 • gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser

 • administrere forumene du kan delta i

 • for rekrutteringsformål og CV-biblioteket når du sender inn en CV eller søknad om en nettbasert jobb; og å informere deg direkte om nye jobbmuligheter hvis du har opprettet et e-postvarsel;

 • og anonymt, for statistiske analyser og rapporteringsformål for å vurdere blant annet besøksfrekvensen på våre nettsider og sosiale medier og effektiviteten av vår rekrutteringsprosess.

 

Disse formålene er rettferdiggjort av vår legitime interesse i å sikre at du får mest mulig ut av besøket ditt på våre nettsider og sosiale medier og din interaksjon med oss.

 

Til slutt, med forbehold om ditt uttrykkelige samtykke, kan vi også bruke personopplysningene du gir oss til markedsføringsformål, og spesielt for å tilby deg personlige tilbud.

 

3 Avsløring og deling av dine personlige data

 

3.1 Med andre konsernenheter

 

Expleo er en internasjonal organisasjon. Selv om konsernet har separate juridiske enheter (for eksempel nasjonale datterselskaper) i mange land, er våre interne prosesser og infrastruktur internasjonale i omfang og natur og er generelt transnasjonale. Som et resultat informerer vi deg om at vi kan dele dine personopplysninger med andre Expleo-enheter og overføre dem til landene der vi har datasentre eller hvor vi opererer, inkludert i land utenfor EU. Disse dataoverføringene vil dra nytte av samme beskyttelsesnivå som data som behandles innenfor EU, og som sådan, hvis aktuelt, kan de være underlagt konserninterne avtaler for overføring av personopplysninger. For formålene angitt nedenfor betyr begrepene "konsernenheter" eller "Expleo-enheter" ethvert selskap innenfor Expleo Group som kontrolleres direkte eller indirekte av

 

Expleo Noway, registrert kontor: Parkveien 53B, 0256 Oslo

 

3.2 Tredjepartsleverandører

 

Vi bruker også tredjepartsleverandører og partnere som vi kan dele dine personopplysninger med for formålene angitt ovenfor, bortsett fra markedsføringsformål. Når vi bruker disse tredjepartene, sikrer vi at de gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene de behandler på våre vegne, og der slike tredjeparter befinner seg utenfor EU, inngår vi kontrakter med slike tredjeparter som inneholder standarden kontrakts bestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen. Du kan få en kopi av disse EU-standardvilkårene ved å klikke her.

 

3.3 Rettslige, offentlige og/eller statlige myndigheter

 

Vi kan også bli pålagt – ved lov, rettssaker, rettssaker og/eller forespørsler fra offentlige og offentlige myndigheter i eller utenfor ditt bostedsland – å utlevere dine personopplysninger til myndighetene. Vi kan også utlevere dine personopplysninger hvis vi mener det er nødvendig eller hensiktsmessig av hensyn til nasjonal sikkerhet, rettshåndhevelse eller andre forhold av offentlig interesse.

 

Vi kan også avsløre personopplysninger hvis vi i god tro mener at det er rimelig nødvendig for å beskytte våre rettigheter og utøve tilgjengelige rettsmidler, håndheve våre vilkår og betingelser, undersøke svindel eller beskytte vår virksomhet eller brukere.

 

4. Sletting av data og oppbevaringsperiode

 

Hvis formålet som personopplysningene lagres for blir ugyldig av en eller annen grunn, vil vi slette eller blokkere tilgangen til slike data umiddelbart. Personopplysninger kan lagres dersom det er tillatt i henhold til lov, forskrift eller andre regler som gjelder for den behandlingsansvarlige, av nasjonal eller europeisk opprinnelse. Dataene blir derfor slettet eller blokkert ved slutten av en oppbevaringsperiode som er foreskrevet i disse bestemmelsene, med mindre oppbevaring av dataene er nødvendig for gjennomføringen av kontrakten eller i lys av en overordnet legitim interesse.

 

I denne forbindelse skal personopplysningene oppbevares i perioder tilpasset formålet med behandlingen og i samsvar med gjeldende lover og regler. Kun for informasjon:

 

 • Kundedata lagres under kontraktsforholdet, spesielt data knyttet til bestillinger kan oppbevares i ti (10) år etter opphør av forretningsforholdet uansett årsak, for å overholde lovpålagte regnskaps- og skatteforpliktelser og krav;

 • Dataene til potensielle individer kan oppbevares i opptil tre (3) år etter siste kontakt fra prospektet;

 • Data om søkere for rekruttering eller CV-bibliotek kan oppbevares i inntil tolv (12) måneder etter siste kontakt med søkeren. Bare den formelle avtalen fra søkeren åpner for lengre oppbevaring.

 

Når disse periodene har utløpt, kan visse personopplysninger bli gjenstand for arkivering for regnskapsføringsformål eller eventuelle tvister eller rekvisisjoner, i en periode som ikke overstiger lovbestemmelsene i disse sakene.

 

5. Omorganisering av virksomheten

 

Som andre organisasjoner kan Expleo Group fra tid til annen omorganisere sine forretningsaktiviteter på internasjonalt nivå, enten ved å kjøpe nye selskaper eller ved å selge eller absorbere eksisterende selskaper. Derfor kan vi utlevere personopplysninger til potensielle eller faktiske kjøpere av deler av virksomheten vår, eller vi kan motta personopplysninger fra potensielle selgere. I henhold til vår praksis søker vi passende beskyttelse av konfidensialiteten til personopplysninger som avsløres i denne typen operasjoner.

 

IV. Innsamling av navigasjonsinformasjon fra nettsiden

 

1. Beskrivelse og omfang av databehandling

 

Når du besøker våre nettsider og våre sosiale mediesider, inkludert www.expleonorway.com, sender nettleseren som brukes på enheten din automatisk informasjon til serveren til våre nettsider og våre sosiale mediesider. Denne informasjonen lagres midlertidig i en loggfil. Følgende informasjon vil bli samlet inn uten din inngripen og lagret til den automatisk slettes:

 

 • IP-adressen til datamaskinen;

 • Dato og klokkeslett for tilgang;

 • Navn og URL til den utpakkede filen;

 • Få tilgang til nettstedet (referanse-URL);

 • Nettleseren som brukes og, der det er aktuelt, operativsystemet til datamaskinen din.

 

Loggfiler inneholder IP-adresser eller andre data som tillater tilkobling til en bruker.

 

2. Formål med databehandling

 

Midlertidig lagring av IP-adressen av systemet er nødvendig for å tillate at nettstedet gjøres tilgjengelig for brukerens datamaskin. For dette formål må brukerens IP-adresse beholdes under hele økten. Oppbevaring i loggfiler brukes for å sikre funksjonaliteten til nettstedet. I tillegg brukes dataene til å optimalisere nettsiden og sikre sikkerheten til våre IT-systemer. Ingen evaluering av dataene for markedsføringsformål finner sted innenfor denne spesifikke rammen. Spesielt bruker vi dataene til følgende formål:

 

 • sikre en riktig tilkobling av nettstedet;

 • sikre komfortabel bruk av våre nettsider og sosiale mediesider;

 • vurdere sikkerheten og stabiliteten til systemet;

 • til andre administrative formål.

 

I tillegg bruker vi informasjonskapsler og analysetjenester når du besøker våre nettsider og sosiale medier. Ytterligere informasjon i denne forbindelse finnes i avsnitt VII i denne personvernerklæringen.

 

3. Rettslig grunnlag for å behandle disse dataene

 

Behandlingen av disse dataene er basert på vår legitime interesse som beskrevet i Art. 6 (1) (f) GDPR. Vår legitime interesse er et resultat av datainnsamlingsformålene beskrevet ovenfor. I denne spesifikke sammenhengen bruker vi ikke dataene som samles inn for å trekke konklusjoner om deg.

 

4. Lagringstid

 

Personopplysningene som samles inn for levering av nettstedet vil bli slettet eller anonymisert senest syv (7) dager etter slutten av den tilsvarende økten. Eventuell ekstra lagring er mulig for informasjonskapsler eller analysetjenester. Ytterligere informasjon i denne forbindelse finnes i avsnitt VII i denne personvernerklæringen.

 

5. Innsigelse og sletting av data

 

Innsamling av data for levering av nettstedet og oppbevaring av data i loggfiler er avgjørende for at nettstedet skal fungere. Det er derfor ingen mulig innsigelse fra brukeren.

 

V. Data behandlet og samlet inn for rekrutteringsformål

 

1. Beskrivelse og formål med databehandling

 

Expleo kan behandle dine personopplysninger for håndtering av søknader og hele rekrutteringsprosessen (fra innkjøp til ansettelse) i Expleo under betingelsene angitt nedenfor (søknad, profil og rekruttering).

 

Vårt mål er å tilby deg de beste mulighetene innen Expleo.

 

Dataene behandlet og samlet inn

 

Generelt er informasjonen og personopplysningene om deg som Expleo er pålagt å samle inn og behandle, proporsjonale med situasjonen og profilen til stillingen, og begrenset til dataene som er nødvendige for å vurdere egnetheten til dine faglige ferdigheter med profilen til åpne stillinger.

 

Disse dataene inkluderer:

 

 • Identifikasjonsdata/sivilstatus: Tittel, Etternavn, Fornavn, postadresse og/eller e-postadresse, telefonnummer;

 • Yrkeslivsdata: utdanning, opplæring, priser, vitnemål, yrkeserfaring, ferdigheter, faglige egenskaper, Curriculum Vitae, følgebrev;

 • Personopplysninger: familiesituasjon, hobbyer, fritid, førerkortkategori, geografisk mobilitet og tilgjengelighetstid;

 • Økonomisk og finansiell informasjon: inntekt, bruttolønn og lønnsforventninger;

 • Tilkoblingsdata: IP-adresse, logg, besøkte sider.

 

Expleo undersøker eller samler ikke i noen tilfelle inn såkalte sensitive data (rase eller etnisk opprinnelse, politisk, filosofisk eller religiøs mening, helse eller sexliv).

 

Oppretting av et e-postvarsel for å informere deg om de nye tilgjengelige jobbtilbudene

 

Du har muligheten til å opprette et varsel på våre nettsider og sosiale medier-sider for å være klar over fremtidige forretningsmuligheter tilgjengelig i Expleo. For dette formålet vil du fylle ut et skjema med følgende data:

 

 • Identifikasjonsdata/Sivilstatus: Etternavn, fornavn, e-postadresse

 • Data knyttet til stillingen(e) som søkes: stikkord, funksjon, erfaringsnivå, kontraktstype, lokasjon, forretningsområde.

 

2. Formål med databehandling

 

Expleo samler inn, lagrer, bruker og behandler personopplysningene du legger inn, kun i sammenheng med å administrere rekrutteringsprosessen og CV-biblioteket, samt informere deg direkte om nye jobbmuligheter hvis du har opprettet et e-postvarsel på plassen din.

 

De samme dataene kan også behandles anonymt for statistiske og rapporteringsformål for å vurdere hyppigheten av konsultasjoner på nettstedet vårt og effektiviteten av rekrutteringsprosessen vår.

 

Rekrutteringsprosessen kan startes på forskjellige måter:

 

 • Sourcing fra våre rekrutteringsteam;

 • Søknad på et konkret tilbud (åpen stilling);

 • Uoppfordret søknad;

 • Anbefaling fra nettverket ditt.

 

Uansett hvilken vei du bruker for å søke, godtar du at profilen din er integrert i CV-biblioteket vårt og er synlig og tilgjengelig for alle Expleo-rekrutterer.

 

Innkjøp fra vårt rekrutteringsteam

 

Som en del av våre innkjøpsaktiviteter, kan Expleos rekrutteringsteam bli pålagt å samle profiler i CV-biblioteker eller jobbtavler som Monster og sosiale nettverk.

 

Søknad på en bestemt jobb

 

Som svar på et jobbtilbud publisert på våre nettsider, kan du søke ved å velge å kommunisere din LinkedIn-profil, ved å laste ned CV-en din eller ved å fylle ut skjemaet manuelt.

 

Hvis du søker på et jobbtilbud, vil du gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for Expleo.

 

Uoppfordret søknad

 

For å sende inn din uønskede søknad kan du åpne en konto på vår rekrutteringsside for å laste opp CV-en din, søke via LinkedIn-profilen din eller fylle ut et skjema manuelt.

 

Hvis du sender inn din uoppfordrede søknad, vil du gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for Expleo.

 

Avslutning av rekrutteringsprosessen: ansettelse

 

Hvis du ansettes av Expleo, kan dine personopplysninger bli brukt i sammenheng med arbeidsgiver/arbeidstakerforholdet under betingelsene gitt av gjeldende lover og forskrifter. Slike data vil bli overført fra rekrutteringssystemet til relevant personaladministrasjonsavdeling.

 

Mottakere av data

 

I alle tilfeller, foregår rekrutteringsprosessen mellom på den ene siden personalavdelingene (særlig rekrutteringsansvarlige) og på den annen side de forretningsenhetsledere som stillingene er åpne for. Alle disse kontaktpersonene kan tilhøre forskjellige Expleo-enheter.

 

På denne måten kan dataene dine overføres og brukes innen Expleo i Europa, men også, der det er aktuelt, over hele verden.

 

Dine personopplysninger kan også utleveres til tjenesteleverandører som Expleo samarbeider med. Disse leverandørene (iCIMS, SourceBreaker, IKM, Talentsoft, Jobijoba, Monday, Data Driven, CodinGame, Predictive Index) vil ha tilgang til dataene dine i den grad det er strengt nødvendig for deres oppgaver og forplikter seg til ikke å bruke dataene dine til andre formål enn det som er forespurt av Expleo i samsvar med denne personvernerklæringen. Siden disse leverandørene kun opptrer som underleverandører av Expleo, vil de ikke under noen omstendigheter dele denne informasjonen med tredjeparter og vil ikke bruke den til noe annet formål.

 

Dataene dine kan kun videreformidles til offentlige organer eller offentlige myndigheter dersom det er påkrevd ved lov.

 

3. Rettslig grunnlag for å behandle disse dataene

 

Behandlingen av disse dataene er basert på vår legitime interesse som beskrevet i Art. 6 (1) (f) GDPR. Vår legitime interesse er et resultat av datainnsamlingsformålene beskrevet ovenfor.

 

Videre, ved å søke Expleo, erkjenner og erklærer du at du har lest og akseptert denne personvernerklæringen. Du samtykker i at dine data vil bli samlet inn, lagret, brukt og behandlet av Expleo for formålene og under betingelsene som er angitt ovenfor (søknad, profil og rekruttering). Ved å oppgi din kontaktinformasjon godtar du at Expleo kan kontakte deg for rekrutteringsformål.

 

4. Oppbevaringstid

 

Vi oppbevarer dine personopplysninger brukt som en del av vår rekrutteringsprosess og CV-bibliotek i den perioden som er nødvendig for å administrere søknaden din og i den grad det er tillatt i henhold til loven.

 

Den maksimale oppbevaringsperioden for dine personopplysninger, for å tillate oss å kontakte deg og tilby deg andre stillinger som kan være av interesse for deg, vil være tolv (12) måneder etter siste kontakt med deg eller fra din siste forbindelse på vår nettsted. Utover denne perioden vil vi be deg om å innhente ditt samtykke til å forlenge oppbevaringen av dine personopplysninger. Ved avslag eller fravær av svar før denne fristen, vil dataene dine bli slettet.

 

5. Tilgang, innsigelse, retting og sletting av data

 

Du har rett til tilgang til din personlige informasjon for å supplere, modifisere, rette eller protestere mot behandlingen av legitime grunner, som beskrevet i avsnitt VIII nedenfor. Ved innsigelse vil tilgangen til tjenestene våre bli kompromittert.

 

Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, har du flere alternativer:

 

 • Du kan slette kontoen din direkte på vår karriereside.

 • Du kan skrive til oss på følgende adresse (ved å gi bevis på din identitet og spesifisere emnet for forespørselen): dpo@expleogroup.com

 

VI. Skjemaer på nettsiden, nyhetsbrev og informasjon

 

1. Beskrivelse og formål med databehandling

 

Alle personopplysninger som samles inn gjennom skjemaer på nettsiden vår oppgis frivillig av brukeren.

 

Kontakt skjema

 

Vi gjør tilgjengelig på nettsiden vår et skjema som du kan bruke til å kontakte oss. Vi samler inn følgende personopplysninger: navn, adresse, e-postadresse, firma, bransje, post, telefonnummer, land, melding til oss.

 

Bestilling

 

Vår opplæringsside inneholder innkjøpsordrer som du kan fylle ut for å be om informasjon, eller bestille produkter eller tjenester. Vi samler inn følgende personopplysninger: antall deltakere, navn, firma, stillingstittel, e-postadresse, telefon, postadresse, meldingens tekst.

 

Nyhetsbrev

 

I tilfelle du har gitt oss ditt særskilte spesifikke samtykke, vil vi også bruke personopplysningene vi har lagret for å informere deg om våre produkter, tjenester og arrangementer. På nettsiden finner du et registreringsskjema for vårt nyhetsbrev, der vi samler inn nødvendige personopplysninger (navn, e-postadresse). Vi sender deg informasjon elektronisk bare hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke skriftlig eller som en del av Double-Opt-In-prosedyren.

 

Webinar med GoToWebinar

 

Et webinar kan sammenlignes med et personlig seminar og finner sted på Internett, assistert av datamaskin og programvare. Du kan delta i et webinar hvis du allerede er tilkoblet via vår webinarside. Følgende data kreves: navn, e-postadresse, firma, funksjon, telefon.

 

For å organisere webinarer på Internett, bruker Expleo LogMeIn Inc. sin programvareløsning, GoToWebinar. LogMeIn, Inc. er ansvarlig for denne tjenesten og tilhørende databehandling. LogMeIns personvernerklæring er tilgjengelig her. For levering av webinaret, etter bestillingen, vil vi sende inn din påloggingsinformasjon eller kundeinformasjon til LogMeIn, Inc.

 

Under og etter webinaret vil statistikk bli sendt til Expleo dersom du deltar på et webinar, stiller eller svarer på spørsmål under webinaret; i tillegg til dine identifikasjonsdata vil vi motta informasjon om kursets varighet, interessen for webinaret, spørsmålet som stilles eller svaret på ytterligere kundestøtte eller angående forbedring av brukeropplevelsen. Eventuelt har du mulighet til å endre dokumenter og skjemaer med din kontaktperson.

 

Det opprettes en kryptert forbindelse mellom deg og webinararrangøren. Vi tar ikke opp lyd- eller videoinformasjon som overføres under denne økten. Ved å klikke på «Bli med» bekrefter du at du ikke vil lagre eller lage noen skjermbilder av denne økten.

 

Du kan avslutte økten når som helst ved å lukke nettleservinduet eller forlate programmet eller programmet. Hvis din kontaktperson avslutter økten, vil din deltakelse i økten automatisk bli avbrutt.

 

2. Formål med databehandling

 

Vi behandler personopplysninger for å behandle dine henvendelser, gi deg de tjenestene du trenger, utstede fakturaer, sikre overholdelse av lover og regler og håndheve våre rettigheter.

 

3. Rettslig grunnlag for databehandling

 

Det juridiske grunnlaget for slik behandling er enten innhenting av ditt samtykke, når du bruker et skjema, deltar på et webinar eller gir informasjon, eller oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser, i samsvar med reglene fastsatt i artikkel 6 (1) (a). og (b) av GDPR.

 

4. Oppbevaringstid

 

Personopplysningene som samles inn, vil bli lagret så lenge det er nødvendig av de angitte formålene. Hvis data er underlagt juridiske lagringsforpliktelser i henhold til lokale lovkrav, må de oppbevares i seks eller ti år. Subsidiært gjelder de generelle oppbevaringsprinsippene beskrevet ovenfor.

 

5. Innsigelse og sletting av data

 

Dersom dataene er underlagt juridiske oppbevaringsplikter i henhold til lovkrav, har brukeren ingen rett til å protestere. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til sending av nyhetsbrev eller informasjon, enten ved å klikke på avmeldingslenken i individuelle utsendelser, eller uformelt ved å sende en e-post til dpo@expleogroup.com. Denne bestemmelsen berører ikke, i alle andre henseender, rettighetene til de registrerte som er beskrevet nedenfor.

 

VII. Informasjonskapsler, plugins og nettanalyse

 

1. Beskrivelse og formål med databehandling

 

Hva er informasjonskapsler?

 

Når du besøker vårt nettilbud, installeres informasjonskapsler, for eksempel for å optimalisere responstidene eller for anonym og statistisk evaluering av bruken av våre nettsider og sider på sosiale medier. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på brukernes datamaskiner når de besøker et nettsted. De kan automatisk gjenkjennes og leses under det nåværende besøket eller ved neste besøk.

 

Hvis du forlater nettsidene våre og sosiale mediesider og går inn på tredjepartssider, kan hjemmesiden til disse tredjepartssidene også sette informasjonskapsler. Vi er ikke juridisk ansvarlige for tredjeparts informasjonskapsler. For bruk av disse informasjonskapslene av tredjeparter og informasjonen som er lagret der, vennligst sammenlign databeskyttelsesbestemmelsene som er på plass av disse tredjepartene og følgende bestemmelser.

 

Hvilke data behandles?

 

Blant annet brukes informasjonskapsler, analyseverktøy og plug-ins, og samler inn følgende data: navnet på Internett-leverandøren, filene som er forespurt, IP-adressen, tilgang til individuelle sider, nettlesertype, skjermoppløsning, fargedybde, operativsystem, søkeord og referansesider du besøkte nettsidene våre fra.

 

Kategorier av informasjonskapsler som brukes:

 

Våre nettsteder og sosiale medier-sider kan bruke følgende kategorier av informasjonskapsler:

 

Tekniske optimeringsinformasjonskapsler:

Dette er informasjonskapsler som tillater at nettstedet som besøkes, fungerer som det skal, for eksempel å surfe på nettstedet og få tilgang til de sikre områdene på nettstedet vårt. Våre nettsider og sosiale medier-sider kan ikke fungere skikkelig uten disse informasjonskapslene. Derfor krever de ikke samtykke fra brukeren. Hvis du ikke ønsker å bruke disse spesifikke informasjonskapslene, bør du derfor endre nettleserinnstillingene.

 

Preferanseinformasjonskapsler:

Preferanseinformasjonskapslene lar våre nettsider og sosiale mediesider beholde informasjon eller valg du gjør for å tilpasse innhold for deg (f.eks. lagre språkvalget eller regionen).

 

Statistiske informasjonskapsler:

Statistiske informasjonskapsler gjør det mulig å spore handlingene til en Internett-bruker på et nettsted ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt. Når statistikken er anonym, kreves det ikke samtykke fra brukeren.

 

Markedsføringsinformasjonskapsler:

Markedsføringsinformasjonskapsler, hvorav de fleste eies av tredjeparter, installeres på datamaskinen din under surfing for å samle informasjon som kan identifisere deg som forbruker, som deretter gjør det mulig å sette opp mer nøyaktig og målrettet markedsføring under din fremtidige nettsurfing og optimalisere bruken av annonseplass ved å tilpasse innhold som vises til profilen til hver bruker.

 

De tre første kategoriene er nødvendige for driften av funksjonene på våre nettsider og våre sosiale mediesider eller brukes for å optimalisere brukeropplevelsen din. Informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige vil kun installeres etter ditt uttrykkelige samtykke.

 

Noen informasjonskapsler kan overføre data til tredjeparter som kan være innenfor eller utenfor EU eller EØS.

 

2. Formål med databehandling

 

Vi behandler og bruker de resulterende dataene for å forbedre markedsføringen av våre nettsider og våre sosiale mediesider, for å øke brukervennligheten til nettsider og for andre optimaliseringsformål. Analysen som er nødvendig for markedsførings- og optimaliseringsformål tillater oss generelt ikke å identifisere dine personopplysninger. Spesielt er det ikke registrert navn, adresse, telefonnummer eller andre data som er direkte relevante for en person. Analysen gir kun aggregerte data, for eksempel antall besøkende og antall viste sider. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dynamiske IP-adresser og tilhørende bruksdata ifølge en utbredt oppfatning regnes som personopplysninger.

 

Informasjonskapsler lar oss blant annet skreddersy våre nettsider og sosiale mediesider til dine ønsker, for å etablere forbindelser mellom ulike besøk på våre nettsider og våre sosiale mediesider eller å beholde passordet ditt i nettleseren slik at du ikke trenger å gi inn det igjen hver gang.

 

Vi bruker også informasjonskapsler for annonsering mot målgrupper. Vi tillater også dataleverandører eller andre automatiske datainnsamlingsverktøy å bruke informasjonskapslene våre for å hjelpe oss med å levere vårt eget innhold og våre egne annonser, samt for å måle effektiviteten av vår annonseringsinnsats. Disse informasjonskapslene kan gi anonyme eller andre data, knyttet til data som du har gitt oss og som vi overfører til dataleverandører i hash-form, som er uleselig for det menneskelige øyet. For registrerte brukere er dataene som samles inn på våre nettsider ikke anonyme. Vi bruker denne informasjonen og annen informasjon vi kjenner til eller innhenter om deg, som for eksempel: dine innholds preferanser, tjenester og annonser tilpasset dine behov.

 

Vi deler ingen informasjon med disse annonsørene eller andre tredjeparter som direkte identifiserer deg. Annonsører og andre tredjeparter (som annonsenettverk, reklamebyråer og andre tjenesteleverandører de måtte gi mandat) kan bare anta at brukere som samhandler med, eller klikker på, personlig tilpassede annonser eller innhold tilhører målgruppen som annonsen eller innholdet er for. tiltenkt.

 

3. Rettslig grunnlag for databehandling

 

Informasjonskapslene, plugin-modulene og sporingstiltakene som er angitt, gir opphav til behandling berettiget av vår legitime interesse, i samsvar med art. 6 (1) (f) GDPR. Dataene som behandles for de angitte formålene fremmer bevaring, i sammenheng med en vekting av interesser i forhold til de legitime interessene til vårt selskap og til tredjeparter, spesielt angående markedsføringstilnærmingen til våre kunder, og er derfor nødvendige i henhold til proporsjonalitetsprinsippet.

 

4. Oppbevaringstid

 

Noen av informasjonskapslene vi bruker blir slettet på slutten av nettlesingsøkten, det vil si når nettleseren din er stengt (session cookies). Andre informasjonskapsler forblir på enheten din og lar oss gjenkjenne nettleseren din ved ditt neste besøk (vedvarende informasjonskapsler). Oppbevaringsperioden vises i oversikten over informasjonskapselkonfigurasjonen til din nettleser. I alle fall slettes informasjonskapsler innen en maksimal periode på 2 år fra installasjonen i nettleseren din. Subsidiært gjelder de generelle oppbevaringsprinsippene beskrevet ovenfor.

 

5. Innsigelse og sletting av data

 

Informasjonskapsler som er strengt nødvendige for at nettstedet skal fungere korrekt, krever ikke samtykke fra brukeren. Informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige vil imidlertid bare installeres etter ditt uttrykkelige samtykke.

 

Når du først logger inn på våre nettsider og sosiale medier, vil du bli bedt om å akseptere nettsidens informasjonskapsler. Ditt samtykke er gyldig i maksimalt 13 måneder. Du kan revurdere beslutningen din om å godta deponering av informasjonskapsler på enheten din når som helst ved å endre innstillingene til nettleseren din.

 

Hvis du ikke vil at vi skal bruke informasjonskapsler, kan du konfigurere nettleseren din til å slette informasjonskapsler fra harddisken din, blokkere alle informasjonskapsler eller bli varslet før en informasjonskapsel lagres, slik at du kan avgjøre fra sak til sak om hvorvidt du godtar denne informasjonskapselen. Hver nettleser er forskjellig i måten den administrerer informasjonskapselinnstillingene. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at i dette tilfellet kan det hende at funksjonene på denne nettsiden ikke fungerer som den skal eller ikke er fullt tilgjengelig eller utnyttet.

VIII. Den registrertes rettigheter

 

GDPR gir deg følgende rettigheter:

 

1. Rett til innsyn

 

Du har rett til å få informasjon om dine personopplysninger, som vi behandler i henhold til artikkel 15 i GDPR.

 

Spesielt kan du få informasjon om formålene med behandlingen, kategoriene av personopplysninger det gjelder, kategoriene av mottakere som dataene dine har blitt eller vil bli utlevert til, den planlagte oppbevaringsperioden, retten til retting, sletting, begrensning av behandling eller motstand, eksistensen av en rett til å sende inn en klage, opprinnelsen til dataene, hvis dataene ikke er samlet inn fra oss, samt eksistensen av automatiserte beslutninger, inkludert ved å etablere profiler og, der det er hensiktsmessig, meningsfull informasjon om slike data.

 

2. Rett til retting

 

I samsvar med artikkel 16 i GDPR har du rett til å be om retting av unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger som vi oppbevarer.

 

3. Rett til sletting

 

Du har rett, i samsvar med artikkel 17 i GDPR, til å be om sletting av personopplysningene vi beholder, med mindre behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon, for å oppfylle en juridisk forpliktelse, av hensyn til offentlig interesse eller for å hevde, utøve eller forsvare våre rettigheter.

 

4. Rett til begrensning av behandlingen

 

Du har rett, i samsvar med artikkel 18 i GDPR, til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, hvis du bestrider nøyaktigheten av dataene, hvis behandlingen er ulovlig, men du nekter å slette den, hvis vi trenger ikke lenger dataene, men du er forpliktet til å hevde, utøve eller forsvare dine rettigheter eller hvis du protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 21 i GDPR.

 

5. Rett til dataportabilitet

 

Du har rett, i samsvar med artikkel 20 i GDPR, til å motta personopplysninger om ham eller henne gitt til oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, eller å be om overføring til en annen behandlingsansvarlig.

6. Rett til å trekke tilbake samtykke til databehandling

 

I samsvar med art. 7 (3) i GDPR, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger når som helst. Følgelig vil vi i et slikt tilfelle ikke kunne fortsette behandlingen av data basert på dette samtykket. Tilbaketrekking av samtykke skal ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før slik tilbaketrekking.

 

Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten din, informer oss ganske enkelt via alle kjente kommunikasjonsmidler, spesielt via e-post dpo@expleogroup.com

 

7. Rett til å klage til tilsynsmyndighet

 

Du har rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet i samsvar med artikkel 77 i GDPR. Som hovedregel kan du kontakte tilsynsmyndigheten på ditt bosted, ditt vanlige arbeidssted eller vårt forretningskontor.

 

8. Rett til å protestere

 

Hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på legitime interesser i henhold til artikkel 6 (1) (f) i GDPR, har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med artikkel 21 i GDPR, forutsatt at dette er begrunnet i din spesielle situasjon eller du har protestert mot utsendelse. I sistnevnte tilfelle har du en generell rett til å protestere, som vi implementerer uten referanse til noen spesiell situasjon.

 

Hvis du ønsker å benytte deg av din rett til å protestere, send ganske enkelt et tilsvarende varsel via alle kjente kommunikasjonskanaler, inkludert via e-post til: todpo@expleogroup.com

 

Etter utøvelse av din rett til å protestere, vil vi ikke behandle personopplysningene dine for disse formålene med mindre vi kan bevise at det er tvingende legitime grunner for behandling som påvirker dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er nødvendig for formålet med å kreve, utøve eller forsvare rettigheter. Dette gjelder ikke dersom behandlingen utføres for direkte markedsføringsformål. I dette tilfellet vil vi ikke behandle personopplysningene dine for dette formålet.

 

9. Automatiserte beslutninger tatt på individuell basis, inkludert profilering

 

Du har rett til ikke å bli underlagt en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling – inkludert profilering – som vil ha rettsvirkning eller på lignende måte påvirke deg. Denne bestemmelsen gjelder ikke dersom vedtaket:

 

er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt mellom deg og behandlingsansvarlig,

er autorisert av EU- eller medlemsstatslovgivningen som den behandlingsansvarlige er underlagt, og der slik lov inneholder passende tiltak for å ivareta dine rettigheter og friheter og legitime interesser, eller

med ditt uttrykkelige samtykke.

Slike avgjørelser bør imidlertid ikke baseres på spesielle kategorier av personopplysninger i betydningen av artikkel 9 (1) i GDPR, med mindre artikkel 9 (2) (a) eller (g) i GDPR gjelder og rimelige tiltak er iverksatt. Dette for å beskytte dine rettigheter og friheter og dine legitime interesser.

 

Når det gjelder tilfellene nevnt i nr. 1 og 3, skal den behandlingsansvarlige treffe passende tiltak for å ivareta dine rettigheter og friheter og legitime interesser, inkludert i det minste retten til å be om inngripen fra en person fra den behandlingsansvarlige, for å uttrykke sin eller sin egen stilling og å utfordre avgjørelsen.

 

IX. Datasikkerhet

 

Når du besøker nettsidene våre og sidene våre for sosiale medier, bruker vi den mye brukte SSL-metoden (Secure Socket Layer), i kombinasjon med det høyeste krypteringsnivået som støttes av nettleseren din. Det faktum at en individuell side på våre nettsider eller sosiale medier-side overføres i kryptert form kan gjenkjennes av det faktum at nettleserens adresselinje bytter fra "http://" til "https://" og inkluderer det lukkede låseikonet i nettleserlinjen.

 

Vi tar også passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som begrenset tilgang til dataene dine, for å beskytte dataene dine mot utilsiktet eller forsettlig manipulasjon, delvis eller totalt tap, ødeleggelse eller uautorisert tilgang fra tredjeparter. Våre sikkerhetstiltak forbedres kontinuerlig i takt med den teknologiske utviklingen.

 

Sikkerhetstiltakene som er beskrevet er basert på artikkel 6 (1) (f) og artikkel 32 i GDPR. De behandlede dataene brukes til sikkerhetsformål for å ivareta våre legitime interesser og interessene til tredjeparter i samsvar med artikkel 6 (1) (f) i GDPR.

 

X. Oppdatering og endring av denne databeskyttelseserklæringen

 

Denne personvernerklæringen ble oppdatert i april 2022 og er for tiden i kraft.

 

På grunn av den påfølgende utviklingen av våre nettsider og sosiale medier og våre tilbud eller som et resultat av endringer i juridiske eller regulatoriske krav, kan det være nødvendig å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen av personvernerklæringen er tilgjengelig når som helst på våre nettsider og sosiale medier og kan konsulteres og skrives ut av deg.

bottom of page